Публична обява

16.10.2023 г.

П У Б Л И Ч Н А   О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) и чл.95, ал.1 от Закон за опазване на околната среда ( Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.,изм. и доп.)
Рока България АД, ЕИК 837066162, с адрес на управление гр. Каспичан, п.к. 9930, обл. Шумен,  ул. Мадарски конник 48

 

Уведомява

 
всички заинтересовани лица, за намерението си да реализира, в изпълнение на условията по КР, инвестиционно предложение, свързано с:
Монтиране и експолатация на конусна трошачка  за смилане на керамичен скрап.
 
Реализацията на инвестиционното предложение цели осигуряване на устойчивост на производствените процеси и гарантиране ритмичност на доставките на смлян керамичен скрап, чрез монтиране на конусна трошачка, която е собственост на Рока България АД.
 
За настоящото  в РИОСВ - гр.Шумен е входирано уведомление за инвестиционно предложение.