Публична обява

19.01.2021 г.
П У Б Л И Ч Н А   О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Рока България АД, ЕИК No837066162, с адрес на управление гр.Каспичан, п.к. 9930, обл. Шумен,  ул. Мадарски конник No 48 съобщава на всички заинтересовани лица, че има инвестиционно предложение, свързано с Изграждане на ново трасе с две независими кабелни линии средно напрежение, между разпределителна станция 20кV „Каспичан“ и главно разпределително табло (ГРТ) 20кV на площадката на Рока България АД .
 
Новото линейно трасе ще осигури надеждно модерно електрозахранване  за нуждите Рока България АД.
За инвестиционното предложение се предоставя информация  в РИОСВ - гр. Шумен за вземане на решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Писмени становища и мнения се приемат на адреса на фирмата:
гр.Каспичан п.к.9930, ул. Мадарски конник No 48, e-mail: daniela.vasileva@bg.roca.net