Публична обява до заинтересованите лица и общественост

12.04.2018 г.
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Рока България АД, ЕИК No837066162, с адрес на управление гр.Каспичан, п.к. 9930, обл. Шумен,  ул. Мадарски конник No 48
 
съобщава
 
на всички заинтересовани лица, че има инвестиционно предложение за Реконструкция и пренастройване на локална пречиствателна станция за пречистване на битово - фекални отпадъчни води. Пречиствателната станция за пречистване на битово- фекални води се намира на територията на производствената площадка на фирмата: гр.Каспичан, ул. Мадарски конник No 48.

За инвестиционното предложение се предоставя информация  в РИОСВ - гр.Шумен за вземане на решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Информация за инвестиционното предложение  на фирмата се предоставя и в Кметството на Община Каспичан.

Писмени становища и мнения се приемат на адреса на фирмата:
гр.Каспичан п.к.9930, ул. Мадарски конник No 48, e-mail: daniela.vasileva@bg.roca.net