Фейсбук игра на "Монтажи в банята"

Официални правила и общи условия на Фейсбук играта на ROCA и „Монтажи в Банята“
 
1. Период на играта 
От 25.03.2021 до 23.04.2021 всеки четвъртък ще има по 1 игра с въпрос, обявен на Фейсбук страницата на Монтажи в банята.
https://www.facebook.com/MontajiBaniata

2. Организатор на играта е “Рока България“ АД, ЕИК 837066162, гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник”, № 48 
 
3. Описание на Играта и механизъм на участие 
3.1 Целта на играта е популяризиране на продуктите за баня Roca и техните характеристики. Играта не е обвързана с покупка от страна на участниците. 
3.2  В периода на кампанията, всеки четвъртък във Фейсбук страницата на Монтажи в банята ще бъдат публикуван по един въпрос, свързан с продуктите на ROCA и техните свойства. Броят на въпросите е общо четири. На всеки въпрос ще бъдат изброени различен брой възможни отговора. Всяка публикация със зададен въпрос ще бъде придружена от линк - жокер, който води към допълнителна информация. За да участват в томболата за наградите, участниците трябва да напишат в коментар под публикацията на съответния седмичен въпрос всички верни отговори от изброените към даден въпрос (те може да бъдат повече от един), без да посочват грешен отговор.
3.3 Всеки участник може да участва само веднъж (само с един коментар) във всяка една от седмичните игри. Допуска се участие на един участник във всяка една от четирите различни седмични игри с въпроси.
3.4 Участниците ще могат да отбелязват своите отговори като коментари на въпросите до 23:55ч. на четвъртъка от седмицата, следваща деня на публикуване на седмичния въпрос-игра. Отговори чрез коментари, дадени след този срок, не се зачитат за валидни за участие в томболата с наградите.
3.5. Всяка седмица ще се теглят 3ма победители от всички участници, дали верен отговор на седмичната игра.
3.5. Фейсбук профилите (имената) на победителите ще бъдат обявявани на Фейсбук страницата на Монтажи в банята всеки петък след приключване периода за участие в седмичния въпрос-игра.
 
4. Наградите:

4.1. Организаторът предоставя следните награди:

4 бр. Смесител за умивалник Atlas на ROCA, средна база, със специално покритие Evershine® за лесно почистване и дълготраен блясък и система Cold Start® за икономия на вода и енергия, включени сертифицирани меки връзки за по-лесен монтаж - по 1 брой за всяка от седмичните игри;
4 бр. Душ слушалка Plenum Square на ROCA, с 3 функции (пулсираща функция за тонизиращ масаж, функции Дъжд и Горски дъжд) - по 1 брой за всяка от седмичните игри;
4 бр. ЕМ1 електронен механизъм на ROCA, с който може да превърнете казанчето на класическия моноблок в такова с електронно, безконтактно пускане на водата - по 1 брой за всяка от седмичните игри;

4.2. Наградите на печелившите в 4те седмични игри ще бъдат изпратени по куриер до 20 май 2021. 
4.3. Печелившите участници трябва да се свържат с Монтажи в банята като изпратят чрез лично съобщение до корпоративната Фейсбук страница https://www.facebook.com/MontajiBaniata свои данни: две имена, точен адрес за доставка, телефон за връзка. Тези данни няма да бъдат публикувани и ще бъдат използвани единствено за осъществяването на доставките по куриер. Информацията трябва да е получена до Монтажи в банята не по-късно от 5 работни дни след обявяването на печелившите участници. След изтичане на този срок, печеливш участник, който не е подал информация за доставка, губи право да получи наградата си. 
4.4 Организаторът на Играта също ще положи усилия да се свърже с печелившите участници, като им изпрати лично съобщение чрез Фейсбук страницата си. 

5. Участници в Играта 

5.1. Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което е посочило всички верни отговори без да е посочило грешен отговор на поне един от зададените въпроси. В периода на играта ще се публикуват различни въпроси и всяко лице може да се включи за участие в играта като дава отговори на всеки поставен въпрос. Организаторът си запазва правото да поиска от участника потвърждение за неговата възраст. 
5.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Играта (наричани по-долу "Официални Правила"). 
5.3. С факта, че написва в коментар отговор на поставените въпроси и по този начин заявява участието си в играта, всеки участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на играта, включително, че е информиран как негови лични данни се обработват за целите на провеждането на настоящата игра. Всеки участник може да прекрати своето участие в Играта, като изтрие коментара си под поставения въпрос. 
5.4. Служители на и свързани лица с „Рока България” АД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.
 
6. Защита на личните данни 

6.1. Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство на ЕС. Политиката за Защита на личните данни на Организатора може да откриете на този линк https://fayans.bg/Coockies.c153 
6.2. Фейсбук профилите (имената) и личните данни за контакт на печелившите участници ще се обработват на основания договорните отношения с организатора за участие в играта и за раздаване на наградите. 
6.3. Участието в Играта ще бъде тълкувано като „ясно потвърждаващо действие“, съгласно чл. 4, пар. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), с което участникът дава своето съгласие ако бъде изтеглен като печеливш в седмичната томбола, неговият Фейсбук профил и спечелената награда да бъдат обявени на Фейсбук страницата на Монтажи в банята. Участникът също приема, след получаване на наградата от Играта, да сподели снимка с тази награда на стената си във Фейсбук, като тагне страницата на Организатора, както и да изпрати същата снимка на Организатора като съобщение във Фейсбук страницата на Монтажи в банята, с цел популяризиране на играта, на фейсбук страницата на Монтажи в банята, както и на самия организатор. Участникът имат право по всяко време да оттегли това свое съгласие, чрез лично съобщение до Фейсбук страницата на Монтажи в банята. 
6.4. Данните за фейсбук профилите на участници в играта, които не са спечелили награда или са прекратили своето участие в Играта няма да се съхраняват от администратора след края на Играта, респ. след прекратяване на участието. Личните данни на наградените участници ще се съхраняват в продължение на една година. 
6.5. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта, освен когато това е необходимо за провеждането на играта, като например предоставянето на куриер на данните за контакт с награден участник. 
6.6. Участниците могат да упражняват правата си на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване и / или преносимост, винаги, когато счетат това за подходящо и, когато е приложимо - правото на възражение, както и да направят всякакви консултации или предложения, свързани с обработването на личните им данни, както е подробно посочено в цитираната по-горе Политика за Защита на личните данни на Организатора. 
 
7. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.

8. Отсъствие на парични алтернативи
Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.

9. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това във Фейсбук страницата на Монтажи в банята https://www.facebook.com/MontajiBaniata  в случай, че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10. Съдебни спорове
Всеки спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България, съгласно българското законодателство.
 
11. Отговорност
11.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
11.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
11.3. Организаторът не отговаря:
(i) в случай че Награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и
(ii) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.
11.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.
11.5. Всички коментари под публикациите с въпроси след определения краен срок на Играта, както и коментари, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни и Организаторът не носи каквато и да било отговорност спрямо участник с некоректен коментар.
11.6. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите Участници и действителното раздаване на Наградите.
11.7. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване в страницата на Монтажи в банята. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет.
 
 
12. Официални правила
С коментар и участието си в Играта, Участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Игра.